Brennsprit S15 Sekundasprit 10lt

Denaturierter Sekundasprit mit 2% Methylethylketon (MEK) und 0.5% Methylisobuthylketon (MIBK) 7,5kg
Art. Nr. 5028